OnzeSteden.nl (Kamer van Koophandel: 57629935), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot OnzeSteden.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.


OnzeSteden.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
OnzeSteden.nl spant zich in om de inhoud van OnzeSteden.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op OnzeSteden.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OnzeSteden.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op OnzeSteden.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met OnzeSteden.nl. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op OnzeSteden.nl. OnzeSteden.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op OnzeSteden.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OnzeSteden.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OnzeSteden.nl en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OnzeSteden.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.